chwilowki online

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

GNIEWOWO (czwartek)

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

7

24

7

21

7

21

4

18

2

16

30

13

27

11

25

8

22

5

19

3

17

31

14

28

12

27

PLASTIK I MAKULATURA 17 14 14 11 9 6 4

1

29

26 24 21 19
SZKŁO

4

31

28 28 25 23 21 18 16 12 10 7 5

ODPADY

ZIELONE

21

choinki

- -

25

dodatkowy

wywóz

23 21 18 16 12 10

14

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ

4

31

28 28 18

16

dodatkowy

wywóz

- - - - 17 7 5
GABARYTY - - - 13 - - - - 14 - - -

 

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy: gruzu, kamieni, płytek ceramicznych, elementów samochodowych, farb, klejów, odpadów niebezpiecznych, materiałów izolacyjnych (papa, wata szklana, styropian), płyt kartonowo-gipsowych.

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.

Szanowni Klienci!

Do dnia 01 lipca 2013 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina musi przejąć obowiązek odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Spółka z o.o.  informuje swoich Klientów, którzy zostaną objęci nowym systemem odbioru odpadów, że w momencie jego wejścia w życie – dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy Państwem a naszą Firmą zostaną rozwiązane bez konieczności ich wypowiadania - ze skutkiem na dzień wejścia nowego systemu - niezależnie od okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.
Nie ma więc mowy o „podwójnym płaceniu za wywóz”.